Usang Gab-i at Natabo ( Lyrics )

USÁNG GAB-Í AY NATABÔ...
(It Came Upon the Midnight Clear)

(Isaias 9:6 & Lukas 2:13)

1.
Usáng gab-í ay natabô
It katóng una pa,
Nagpakitá kag mga anghél,
Ag sinrá'y nagkinanta.
"Dayawon kag Gino-ong Diós
Sa kahimaya-an."
Nagkinasadya kag tawo
Tong inra'y narunggan.

2.
Rayá kag katimunungan
It Langitnóng Harì,
Harìng sa trono'y nagbadà,
Nagpalí sa dutà,
Nagpakatawo'g ging-anák
Rutó sa sabsaban.
Nagdayaw kag katawuhan
Tong inra'y narunggan.

3.
Kag tawo ay gingkaluy-an
It Gino-ong Di-os,
Anák rutó sa Betlehém
Imáw't Manluluwas.
Tawo'y gingtaw-an't pag-asa
Ag rakóng kasadya.
Nagpasalamat kag tanán
Tong inra'y narunggan.

 

Thumbnail image