Sibale

Kali kag ruhang litrato sa banwa it Concepcion sa Isla it Sibale.
wala: Kali kag bateriya nak inggwa't groto sa pasuyuran it kubli-an.  
tu-o: Kali kag Municipyo atubang sa plasa sa banwa it Concepcion.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.