Ortograpiya (Tamang pagmitlang ag pagsuyat)

Kag Ortograpiya ay kag pag-aray ag pag-eksplikar it sistema para sa pagsuyat it usang linggwahe. Ka-umir kag mga dapat sunron para sa pagmitlang ag pagsuyat. Imaw kali kag standard nak Ortograpiya it bisayang Bantoanon (Asi).

Kag tanán impormasyon ay asa pahina nak Ingles yang.

I-download