Banton

Kali kag ruhang litrato sa banwa it Banton, sa Isla it Banton.
wala: Makikita kag mga bato sa habig it ragat. Maramong bato sa Isla it Banton. Kag bisaya nak "bato" kag inghalinan it tawag nak Banton o Banto-on nak imaw ra kag inghalinan it linggwahe nak Bantoanon.
tu-o: Kali kag kuta sa banwa it Banton. It kato hali nagtatago kag mga tawo agor indi sinra igmatyon o bay-on it mga Moro.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.