Mga Tugon tungor Kung Pauno I-install (isuyor) kag Progressive Web App (PWA)

PWA Instruction
  • Buksi kag Safari browser sa imo iOS device (butang) ag buksan kag website.
  • Tanrog sa share icon (partihang litrato).
  • Paraku-a kag menu (listahan) ag pili-a kag Rugang sa Inghalinang Skreen.
  • Tanrog sa Rugang pramas rugangan kag app sa inghalinang skreen.
  • Buksan kag bagpong rugang nak app halin sa imo inghalinang skreen.
  • Huyat anay it pilang minutos pramas tipunon kag mga pahina.