Pangpaskwang Kanta sa Asi

Kali kag mga Pangpaskwang Kanta sa Asi nak ingrecord it ma-isot nak grupo it mga manganganta sa Odiongan it katong 1993. Diling pahina ay puyding marunggan ag i-download kag mga kanta, i-download kag mga minus-1 ag maba-oy kag mga lyric.

Thumbnail image

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.