Odiongan

Kali kag ruhang litrato sa banwa it Odiongan, sa Isla it Tablas.
wala: Kali kag makikita halin sa eroplano pa-atubang sa pantalan it Poctoy, Odiongan.
tu-o: Kali kag banwa it Odiongan nak makikita halin sa eroplano nak nagrayan sa tunga it Isla it Tablas.