Mga download para sa Computer ag Cellphone

I-download: 

Computer

Kag bno module ay mababaoy sa ubos it kaling pahina. Inggagamit kali sa Word program nak puyding i-download halin sa : http://www.theword.net/.

Phone

Kag bno.bbl  module ay mababaoy sa ubos it kaling pahina. Inggagamit kali sa MySword app nak puyding i-download halin sa Google Play store o halin sa : http://mysword.info/.

Bible pdf.jpg