Kag Pangamuyo Para sa mga Maestro

KAG PANGAMUYÒ PARA SA MGA MAESTRO
A PRAYER FOR TEACHERS by Marites F Garcia and Heather J Crossley
FINAL BANTOANON (ASI) VERSION 10/29/14

O Diós nak nagtata-ó it tanáng ka-ayaman, ag Maestro it mga maestro,
Taw-í po it pagtatap kag amò mga maestro,
Kabay pang hanrà sinráng
tudlu-án kag amò ka-isipán bilang batà pa,
Ag indî magsawà sa pagtudlò sa mga indî maka-intyendi nak ra-an.
Kabay pang pakama-aduhon Nimo sinrá
dahil nasasadyahán sinrá pag na-a-abót namò kag amò inghahanrom,
ag inra kami ingpapakusog sa oras nak kami ay nawawar-an it pag-asa.
Taw-i po sinrá it mahabang pasensya nak inggwá it rayáng pagpalanggà
dahil kag rayan it ka-ayaman ay bukò maralî hanapon.
Taw-an sa inrá kag mata-as nak hanrom
nak itanóm sa amò isip kag kagustuhan nak kamí ay makatu-ón.
Buligi sinrá nak makità kag kakayahán it bawat estudyante.
Mas mahalagá sa amò kag inra pagsalig kisa sa amò mga nababa-óy nak marka.
Itanóm ra sa inra tagipusu-on kag hanrom nak padayon nak magtu-ón.
Kinâ ay ingpapakità sa amò nak indî dapat mahadlok sa mga bag-ong ka-ayaman.
Taw-an sa inrá kag abilidád nak buligan kamí nak abutón kag pinaka-mata-as
nak makakayanan namò, ag imáw ra sa amò.
Abáng rakó kag inrá impluwensya sa amò.
Pakama-aduha po kag amò mga na-unáng maestro
Dahil kag bunga it inra mga pagpursigé ay nagpapadayon hasta ngasing.
Pahadagán kag Imo ma-adong ehemplo sa tanáng mga maestro
pramas magíng matibay kamí parayan sa inra mga bisaya,
pramas magíng ma-ayam kamí parayan sa inra ka-ayaman,
ag matudlu-án ninrá kamí parayan sa inra pagpalanggà.
Kabay pa.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.