Simara

Kali kag ruhang litrato sa banwa it Corcuera, sa Isla it Simara.
wala: Kali kag makikita pag mayungotey sa pantalan it Corcuera.
tu-o: Kali kag simbahan it Romano Katoliko mayungot sa plasa sa banwa it Corcuera, sa Isla it Simara