Gramatika

I-download: 

Gramatika tungor sa Bantoanon (Asi)

Kag Gramatika ay kag pag-aray ag pag eksplikar it tungor sa mga parti it usang linggwahe, halimbawa:nouns (mga butang), verbs (mga paghiwas), modifiers (mga pag eksplikar) ag relationals ( mga pagsugrong).Ing-eekplikar ra dili kung pauno gamiton kaling mga iba't ibang klasing bisaya sa linggwahing Bantoanon (Asi).imaw kali kag unang pag-aray it Gramatika tungor sa linggwahing Bantoanon (Asi).Kag titulo it kali ay Bantoanon (Asi) Grammar Essentials.

 

Gail Hendrickson and Heather J Kilgour

1985-1989

 

Kag tanang impormasyon ay asa pahina nak Ingles yang.

Inggwa it permiso nak gamiton kali.