Linggwahe

Kag mga linggwahe nak inggagamit hali sa website nak kali ay Asi (Bantoanon), ag Ingles. Basaha tungor sa Linggwahe nak Bantoanon (Asi) sa Ethnologue nak imaw kag libro kung hari-in nakalista kag tanang linggwahe nak nakita sa kalibutanan.

Pasuyuran sa Ethnologue
​ISO 369-3 identifier: [bno]