Pag-usisa

Kag Tungor sa Paggamit it Linggwahe it mga Bantoanon
M. Ruth Gordon and Heather J. Kilgour
( SIPL Vol. 6, No.2. 1986 ).

             Kag tanán impormasyon ay asa pahina nak Ingles yang.

             Inggwa it permiso nak gamiton kali.

SILP6-1a.jpg