Odiongan, Isla it Tablas

Kag bisayang Bantoanon ay ingbibisaya it mga tawo sa Munisipalidad it Odiongan sa Isla it Tablas. Odiongan kag pinaka-marako sa tanang banwa nak nagbibisaya it bisayang Bantoanon. Kaling linggwahe ay ingtatawag ninrang Asi (nak kag gustong bisayahon ay "why") dahil kag inra punto ay inggwa it ma-isot nak pagkaka-iba sa ingbibisaya it mga tawo sa Isla it Banton.

Location

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.