Corcuera, Isla it Simara

Kag bisayang Bantoanon ay ingbibisaya it mga tawo sa Munisipalidad it Corcuera sa Isla it Simara. Corcuera kag pinaka-poblasyon sa Simara.

Location