Banton, Isla it Banton

Kag bisayang Bantoanon ay ingbibisaya it mga tawo sa Munisipalidad it Banton sa Isla it Banton. Kag ngayang Banton ay naba-oy sa bisayang "bato" dahil mabato ruto.

Location