Morpolohiya

Kag Morpolohiya ay kag pag-aray ag pag-eksplikar it tungor sa mga morpem (kag pinaka-ma-isot nak parti it bisaya, halimbawa, ugat it bisaya ag mga parti nak ingrugang sa ugat) sa usang linggwahe. Ing-e-eksplikar ra dili kung pa-uno kali gamiton sa pagbisaya. Imaw kali kag morpolohiya it bisayang Bantoanon (Asi).

Kag tanán impormasyon ay asa pahina nak Ingles yang.

I-download