Hesus Video

HESUS

Kag mga tawo ay perming ingpakatingayahan ag nalilito, tuna sa Ida milagrong pagkatawo hastang sa Ida pagbanhaw sa yuyubngan. Sunron kag ida kabuhi parayan sa mga parti halin sa Libro nak Ingsuyatan ni Lukas, tanang milagro, mga panudlo, ag kag Ida paghirap.

 • 2:07:53

  HESUS - Bug-os nak video

 • 8:08

  1 Kag Pagtuna

 • 3:42

  2 Kag Pagkaanak kang Hesus

 • 2:15

  3 It Katong si Hesus ay Bata pa

 • 3:47

  4 Kag Pagbawtismo ni Juan kang Hesus

 • 2:22

  5 Gingtintar ni Satanas si Hesus

 • 3:07

  6 Gingbabantala ni Hesus kag Katuparan it mga Sagradong Kasuyatan

 • 1:02

  7 Kag Istorya nak Ingtatawag nak Parabula, Tungor sa Usang Pariseo ag Usang Manugsukot it Buhis

 • 2:01

  8 Kag Katitingayang Baoy nak Isra

 • 2:14

  9 Gingbanhawey kag Dalagitang Anak ni Jairo

 • 3:10

  10 Gingpili kag mga Disipulos

 • 1:02

  11 Mga Pagpakamaado ag Pagpaandaman

 • 3:38

  12 Kag Pagtudlo sa Ibabaw it Baguntor

 • 0:19

  13 Gingpakamaado kag mga Nagrurungog ag Nagsusunor

 • 2:56

  14 Gingpatawarey kag Usang Mayaing Kabading

 • 0:43

  15 Kag mga Kabading Manugsunor

 • 1:56

  16 Asa Prisuhan si Juan nak Manugbawtismo

 • 2:18

  17 Kag Istorya nak Ingtatawag nak Parabula, Tungor sa Manugsabwag it Binhi

 • 0:55

  18 Kag Istorya nak Ingtatawag nak Parabula, Tungor sa Iwag

 • 1:58

  19 Gingkalma ni Hesus kag Bagyo

 • 2:16

  20 Gingpaado kag Tawong Gingsaniban it Linibong Mayaot

 • 2:29

  21 Gingpakaon ni Hesus kag 5,000 nak Tawo

 • 1:23

  22 Gingkilaya ni Pedro si Hesus Bilang Gingpromisang Kristo

 • 1:45

  23 Kag Pagyabot it Hitsura ni Hesus

 • 2:15

  24 Gingpaado ni Hesus kag Anak nak Kayake nak Ingsaniban it Mayaot

 • 0:57

  25 Kag Pangamuyo nak Ingtudlo it GINO-O

 • 2:23

  26 Kag Pagtudlo Tungor sa Pangamuyo ag Pagtu-o

 • 0:54

  27 Kahahadlok kag Matatabo sa Maging Dahilan it Pagkasala it Iba

 • 0:28

  28 Kag Paghari it Dios ay Tuyar sa Maintik nak Busoy it Mustasa

 • 0:29

  29 Nagrungan it Kaon si Hesus sa mga Makasal-anang Tawo

 • 1:57

  30 Kag Pagpaado sa Adlaw it Inugpahuway

 • 1:38

  31 Kag Istorya nak Ingtatawag nak Parabula, Tungor sa Maadong Samaryanhon

 • 1:44

  32 Kag Pagpaado kang Bartimeo

 • 2:21

  33 Si Hesus ag si Sakeyo

 • 0:42

  34 Gingpauna it Bisaya ni Hesus kag Ida Kamatayon

 • 1:10

  35 Kag Pagsuyor ni Hesus sa Herusalem Bilang Pay Hari

 • 1:00

  36 Gingtibawan ni Hesus kag Herusalem

 • 1:51

  37 Kag Pagpalayas ni Hesus sa mga Nagbabaligya sa Templo

 • 0:45

  38 Kag Halar it Usang Kabading Balo

 • 0:59

  39 Gingpangutana ni Anas kag Tungor sa Karapatan ni Hesus

 • 1:50

  40 Kag Istorya nak Ingtatawag nak Parabula, Tungor sa Usang Ubasan ag mga Bantay

 • 0:58

  41 Kag Nahanungor sa Pagbadar it Buhis kang Cesar

 • 2:55

  42 Kag Huling Paninghapon

 • 2:29

  43 Kag Pagtudlo sa Marakong Kwarto sa Ibabaw

 • 4:22

  44 Si Hesus ay Gingtraidor ag Gingrakop

 • 2:23

  45 Gingbalibar ni Pedro si Hesus

 • 1:58

  46 Si Hesus ay Inglibak ag Ingpakapangutana

 • 1:43

  47 Gingraya si Hesus kang Pilato

 • 1:24

  48 Gingraya si Hesus kang Herodes

 • 2:56

  49 Si Hesus ay Gingtaong Husgar

 • 3:34

  50 Gingpas-an ni Hesus kag Ida Krus

 • 2:49

  51 Si Hesus ay Ginglansang sa Krus

 • 0:56

  52 Ingbunot-bunutan it mga Sundalo kag mga Suksok ni Hesus

 • 1:06

  53 Kag Nakasuyat sa Karatula sa Ibabaw it Krus

 • 1:39

  54 Ginglansang sa Krus kag mga Kriminal

 • 1:45

  55 Kag Pagkamatay ni Hesus

 • 2:00

  56 Kag Pagyubong kang Hesus

 • 1:28

  57 Kag mga Anghel sa Yuyubngan

 • 1:22

  58 Waya it Minatay sa Yuyubngan

 • 1:55

  59 Nagpakita si Hesus Pagkatapos nak Nabanhawey

 • 1:15

  60 Kag Huling Tugon ni Hesus ag Ida Pagpaibabaw

 • 5:40

  61 Kag Imbitasyon Pramas Makilaya Nimo it Personal si Hesus