Tatlong Ma-ayam ( Lyrics )

TATLÓNG MA-AYAM
(We Three Kings)

      (Mateo 2:1-12)

1.
Tatlong ma-ayam sa subatan,
Nagtabók rutóng disyerto,
Nagsunór rutóng bitu-on
Hanggáng sa Betlehém.

KOROS:

     O abáng gandáng bitu-on,
    Pay harì sa ibabaw,
    Nagtudlò sa kasugbuhan
    Sa Harì natong tanán.

2.
Pag-abót it mga ma-ayam,
Rutó sa banwa't Betlehém,
Nakità katóng natawo
Nak inra inghanap.

3.
Nagyuhór kag mga ma-ayam,
Nagta-ó't mga regalo,
Buyawan, insenso, mira,
Sa inra Gino-o.

4.
Buyawan para sa Harì,
Ag insenso para sa Diós,
Mira para sa kalisór
It Kristong natawo.

5.
Namatay si Kristong Hesús,
Nabanhaw kag Manunubos,
Mabalik kag atò Harì
Sa Ida himaya.

Thumbnail image

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.