Tanan Kita'y Magpanimati ( Lyrics )

TANÁN KITÁ’Y MAGPANIMATÌ
(Hark the Herald Angels Sing)

(Lukas 2:8-20)

1.
T’nán kitá’y mg’panimatì,
Sa kantá't mga anghél;
Kag Kristo ay ging-anák,
Rayá'y katimunungan,
Kristo nak Manunubos.
Kalibuta'y magpurì
Sa Harì nak ging-anák
Sa banwa it Betlehém
T’nán kitá’y magkinanta
Sa Harì nak ging-anák.

2.
Kristo nak gingyuyurhan,
Abér sa kalangitan
It tanáng ka-anghelán
Sidáng imáw't Gino-o
Hastáng wayá't katapusan,
Kristong rutó sa Betlehém,
Gi-anakan it birhín,
Gingru-aw't mga pastór.
T’nán kitá’y magkinanta
Sa Harì nak ging-anák.

3.
Hari’t Katimunungan,
Kristo nak Manluluwas,
Gino-o nak matarong,
Nagtata-ó't kabuhì,
Dahíl Sidá'y natawo,
Sa ida ka't' pag-asa,
Kristong halín sa langit,
Sidá'y atò dayawon;
T’nán kitá’y magkinanta
Sa Harì nak ging-anák.

Thumbnail image