Sin-o Kaling Anak? ( Lyrics )

SIN-O KALÍNG ANÁK?
(What Child is This?)

(Lukas 1:30-33 2:7-14)

1.
Sin-ó kalíng anák nak ing
kukugos ni Maria,
Ingdayaw it mga anghel,
Narunggan it mga pastór?

KOROS:

Sidá kag at' Kristo,
Ingyurhan it mga tawo.
Kitá'y magyuhór ra
Sa anák ni Maria.

2.
Asing nakahigrà Sidá
Sa suyór't pasabsabán?
Kag Bisayà halín sa Diós
Ay naka-abót sa dutà.

3.
Kalí kag ingpromisang Harì
Halín sa kahimaya-an.
Sidá kag atò Manluluwas
Rayá kag kapatawarán.

(KOROS)

 

Thumbnail image