Sa Langit ay Narunggan ( Lyrics )

SA LANGIT AY NARUNGGAN
(The First Noel)

(Mateo 2:1-2 & Lukas 2:8-14)

1.
Sa langit, narunggan
Ka mga kantahan
It mga anghél
Nak nagkakasadyahán.
Ka mga nagbabantay
It mga karnero
Ay napangpukaw sinrá
Sa pagkatuyog.

KOROS:

     Kanta sa Paskwá,
    Kanta sa Paskwá,
    Ging-anák kag Hari't kalibutan.

2.
Sa langit, nakità
Ka usáng bitu-on,
Ag abáng gandá
Kag rutóng kahadagan.
Ka mga nagbab'yahing
Tatlóng mga ma-ayam
Ay ingtudlò sa Kristong
Inra pagtu-án. (KOROS)

 

Thumbnail image

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.