Puno it Kahimaya-ang Dios ( Lyrics )

PUNÒ IT KAHIMAYA-ANG DIÓS
(Majesty)

(Salmo 8:1 & Lukas 9:32)

Punô it Kahimaya-ang Diós,
Taw-án Sidá it balór ag at' pagdayaw.
Punô it Kahimaya-ang Diós
Inggwá't gahóm nak magharì sa'tong tanán.
Purihón ag dayawon kag ngayang Hesús;
Yurhán ag Kantahán kag Langitnóng Harì,
Punô it Kahimaya-ang Diós,
Kristo-Hesús, Manluluwás, atò Harì.

Thumbnail image