Natawo sa Ato, sa Duta, Usang Anak nak Kayake ( Lyrics )

NATAWO SA ATÒ SA DUTÀ,

USÁNG ANÁK NAK KAYAKE

(For Unto Us a Child is Born)

(Isaias 9:6)

 

Natawo sa atò sa dutà,
Usáng anák nak kayake;
Sidá kag marumaya sa tanáng lahì,
Ngayan Nida ay kabubaleng Manugtugrà,
Ag Gamhanang Diós,
Wayá't Katapusang Tatay,
Harí't Katimunungan.