Mga Anghel ay Nagpakita ( Lyrics )

MGA ANGHÉL AY NAGPAKITÀ
(Angels From the Realms of Glory)
 

(Lukas 2:8-20)

1.
Mga anghél ay nagpakità
Rutó sa kalangitán,
Nagkakanta sa ibabaw,
"Ging-anák ka atò Kristo."

KOROS:

Payungutan,
Ag dayawon,
Dayawon kag at' Kristo.

2.
Mga pastór ay nagraramyag
It bantáy sa maramong
Karnero sa kabukiran,
Tong balita'y narunggan.

3.

Mga tawo ay nagtutu-o
Nagkakanta kang Hesús.
Ka-ibahan natò kag Diós,
Sidá nak Manunubos.

 

Thumbnail image

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.