Kag Paskwa ay Nag-abot ( Lyrics )

KAG PASKWÁ AY NAG-ABOT 
(Ang Pasko ay Sumapit)
(Mateo 2:1-2,9:11)

1.

Kag Paskwa ay nag-abót,
Kitá ay magkinantahan
It usáng magandáng tuno
Nak sa Diós ay at' pagdayaw.
Tong si Kristo'y natawo
Di tatlóng ma-ayam nak nagru-aw,
Ag kag kada usá
Ay magsigta-ó it inrá regalo.

KOROS:

Bag-óng tu-ig ay magbag-o kitá,
Agór magsadya kag atò banwa.
Kitá'y maghugor, ma-a ->
aguman natò kag kabugana-an.

2.

Kitá ay magkinanta,
Habang duta’y matimunong
Kag adlaw ay nag-abót,
Natawo kag Manluluwas.
Kitá'y magpalangga-án,
Ato sunrón kag Kasuyatan,
Ag magtunà ngasing
Abér bukô Paskwa ay magtaw-anan.

 

Thumbnail image

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.