Ka-ibahan Nato Kag Dios ( Lyrics )

KA-IBAHAN NATÒ KAG DIÓS
(Emmanuel)

(Isaias 7:14 & Mateo 1:23)

Kag Gino-o ay naghalín
Rutó sa kahimaya-an,
Nagíng ka-ibahan natò;
Ka-ibahan natò kag Diós.

Thumbnail image