Hesus Video

HESUS

Kag mga tawo ay perming ingpakatingayahan ag nalilito, tuna sa Ida milagrong pagkatawo hastang sa Ida pagbanhaw sa yuyubngan. Sunron kag ida kabuhi/pagpangabuhi parayan sa mga parti halin sa Libro nak Ingsuyatan ni Lukas, tanang Milagro, kag mga panudlo, ag kag Ida paghirap/kahirapan.

 • 2:07:53

  HESUS - Bug-os nak video

 • 8:08

  1 Kag Pagtuna

 • 3:42

  2 Kag Pagkaanak kang Hesus

 • 2:15

  3 It Katong si Hesus ay Bata pa

 • 3:47

  4 Kag Pagbawtismo ni Juan kang Hesus

 • 2:22

  5 Gingtitintar ni Satanas si Hesus

 • 3:07

  6 Gingbantala ni Hesus kag Katuparan it mga Sagradong Kasuyatan

 • 1:02

  7 Kag Parabula Tungor sa Usang Pariseo ag Usang Manugsukot it Buhis

 • 2:01

  8 Kag Katitingayang Baoy nak Isra

 • 2:14

  9 Gingbanhawey kag Dalagita ni Jairo

 • 3:10

  10 Gingpili kag mga Disipulos

 • 1:02

  11 Mga Pagpakamaado ag Pagpapaandaman

 • 3:38

  12 Kag Pagtudlo sa Ibabaw it Baguntor

 • 0:19

  13 Gingpakamaado kag mga Nagrurungog ag Nagsusunor

 • 2:56

  14 Gingpatawarey kag Usang Mayaing Kabading

 • 0:43

  15 Kag mga Kabading Manugsunor

 • 1:56

  16 Asa Prisuhan si Juan nak Manugbawtismo

 • 2:18

  17 Kag Parabula Tungor sa Manugsabwag it Binhi

 • 0:55

  18 Kag Parabula Tungor sa Iwag

 • 1:58

  19 Gingkalma ni Hesus sa Bagyo

 • 2:16

  20 Gingpaado kag Tawong Gingsasaniban it Linibong Mayaot

 • 2:29

  21 Gingpakaon ni Hesus kag 5,000 nak Tawo

 • 1:23

  22 Gingkilaya ni Pedro kang Hesus Bilang Gingpromisang Kristo

 • 1:45

  23 Kag Pagyabot it Hitsura ni Hesus

 • 2:15

  24 Gingpaado ni Hesus kag Anak nak Ingsaniban it Mayaot

 • 0:57

  25 Kag Pangamuyo nak Ingtudlo it GINO-O

 • 2:23

  26 Kag Pagtudlo Tungor sa Pangamuyo ag Pagtu-o

 • 0:54

  27 Kahahadlok kag Matatabo sa Maging Dahilan it Pagkasala it Iba

 • 0:28

  28 Kag Paghari it Dios ay Tuyar sa Maintik nak Busoy it Mustasa

 • 0:29

  29 Nagrurungan it Kaon si Hesus sa mga Makasal-anang Tawo

 • 1:57

  30 Kag Pagpaado sa Adlaw it Inugpahuway

 • 1:38

  31 Kag Parabula Tungor sa Maadong Samaryanhon

 • 1:44

  32 Gingpaado si Bartimeo

 • 2:21

  33 Si Hesus ag si Sakeyo

 • 0:42

  34 Gingpauna it Bisaya ni Hesus kag Ida Kamatayon

 • 1:10

  35 Kag Pagsuyor ni Hesus sa Herusalem Bilang Pay Hari

 • 1:00

  36 Gingtibawan ni Hesus kag Herusalem

 • 1:51

  37 Kag Pagpalayas ni Hesus sa mga Nagbabaligya sa Templo

 • 0:45

  38 Kag Halar it Usang Kabading Balo

 • 0:59

  39 Gingpangutana ni Anas kag Tungor sa Karapatan ni Hesus

 • 1:50

  40 Kag Parabula Tungor sa Ubasan ag mga Bantay

 • 0:58

  41 Kag Nahanungor sa Pagbadar it Buhis kang Caesar

 • 2:55

  42 Kag Huling Paninghapon

 • 2:29

  43 Kag Pagtudlo sa Marakong Kwarto sa Ibabaw

 • 4:22

  44 Si Hesus ay Gingtraidor ag Gingrakop

 • 2:23

  45 Gingbalibar ni Pedro si Hesus

 • 1:58

  46 Si Hesus ay Inglibak ag Ingpakapangutana

 • 1:43

  47 Gingraya ni Hesus kang Pilato

 • 1:24

  48 ) Gingraya ni Hesus kang Herodes

 • 2:56

  49 Si Hesus ay Gingtaong Husgar

 • 3:34

  50 Gingpas-an ni Hesus kag Ida Krus

 • 2:49

  51 Si Hesus ay Ginglansang sa Krus

 • 0:56

  52 Ingbunot-bunutan it mga Sundalo kag mga Suksok ni Hesus

 • 1:06

  53 Kag Nakasuyat sa Karatula sa Ibabaw it Krus

 • 1:39

  54 Ginglansang sa Krus kag mga Kriminal

 • 1:45

  55 Kag Pagkamatay ni Hesus

 • 2:00

  56 Kag Pagyubong ni Hesus

 • 1:28

  57 Kag mga Anghel sa Pantyon

 • 1:22

  58 Waya it Minatay sa Pantyon

 • 1:55

  59 Nagpakita si Hesus Pagkatapos nak Nabanhawey

 • 1:15

  60 Kag Huling Tugon ni Hesus ag Ida Pagpaibabaw

 • 5:40

  61 Kag Imbitasyon Pramas Makilaya Nimo it Personal si Hesus