Diling website ay maramong mga butang nak nakasaydoy o nakasuyat sa Bantoanon (Asi) nak linggwahe. Kabay pang kali ay makata-o sa inro it kasadyahan ag mas lalo pang mag-uswag kag ato banwa. Kaling website nak amo inghimo ay inro makikita ag mababasa kag amo tanan nak inghimo.