While Shepherds Watched their Flocks ( Lyrics )

MENSAHE SA MGA NAGBABANTAY IT MGA KARNERO

(While Shepherds Watched Their Flocks)


(Lukas 2:8-20)

1.
Inggwá't mga nagbabantay
It mga karnero,
Gingpakitáan it anghél
Rutóng kabukiran,
Rutóng kabukiran.

2.
"Aya kamó gikahadlok
Magandá kag balità,
Nak ikakasadya ninró,
Si Kristo'y natawo,
Si Kristo'y natawo."

3.
​Sinrá'y pumasa-Betlehém,
Rumu-aw ag nagdayaw
Sa ging-anák sa sabsaban,
Kristong Manluluwás,
Kristong Manluluwás.