Kalendaryo

I-download: 

Kaling Living Color Calendar ay inghimo it SIL Philippines para sa 2015. Hali ay ingpapakita kag listahan it mga kamutangan it linggwahe sa Pilipinas.
(Inggwa it permiso nak gamiton.)
Sa pdf icon sa ubos it kalendaryo ay makikita ninro kag mga pahina it
Mga Buyan it Tu-ig sa Bantoanon (Asi).